Thuis in verhuur en vastgoedbeheer

Disclaimer

Algemeen

Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Duinzigt Wonen BV- website (www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites) te gebruiken. Door de Duinzigt Wonen BV-website (www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites) te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de Duinzigt Wonen BV-website.

Deze website is samengesteld door de Besloten vennootschap Duinzigt Wonen BV statutair gevestigd te Den Haag.

Toegestane gebruik

U dient zich als gebruiker van de Duinzigt Wonen BV-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duinzigt Wonen BV, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.

Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Duinzigt Wonen BV (www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites), waarbij de website binnen de kaders van Duinzigt Wonen BV (www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites) verschijnt aan te brengen, indien Duinzigt Wonen BV daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@duinzigtwonen.nl

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Duinzigt Wonen BV zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende directe en indirecte schade op u te verhalen.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Duinzigt Wonen BV en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Duinzigt Wonen BV in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Duinzigt Wonen BV.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Duinzigt Wonen BV en/of haar leveranciers, behoudt Duinzigt Wonen BV. zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Duinzigt Wonen BV. is niet aansprakelijk voor de inhoud danwel de juistheid van de gegevens van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Duinzigt Wonen BV. zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Duinzigt Wonen BV. is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Duinzigt Wonen BV is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Duinzigt Wonen BV. (www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites) worden aangeboden.

Duinzigt Wonen BV. garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Duinzigt Wonen BV. garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Duinzigt Wonen BV. garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende of verhurende makelaar danwel de eigenaar van het aangebodene). Duinzigt Wonen BV. is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Duinzigt Wonen BV. (www.duinzigt.nl / www.woningverhuur.nl / www.berging.nl / www.fietsenstalling.nl of gelieerde sites).

U vrijwaart Duinzigt Wonen BV. voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Overige

Duinzigt Wonen BV. behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen Duinzigt Wonen BV. en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.